O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปี 2565)

เขียนเมื่อ 15 สิงหาคม 2022 11:39 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อบอร์ดเกมป้องกันและปราบปรามทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 (กลุ่มบริหารทั่วไป)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน