O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ปี 2565)

เขียนเมื่อ 15 สิงหาคม 2022 11:40 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อบอร์ดเกมป้องกันและปราบปรามทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี กลุ่มบริหารทั่วไป