O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทางทุจริต (ปี 2565)

เขียนเมื่อ 17 สิงหาคม 2022 13:08 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กลุ่มบริหารทั่วไป

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กลุ่มบริหารวิชาการ