ขอแสดงความยินดี ประธานสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

เขียนเมื่อ 18 สิงหาคม 2022 15:26 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นายพลากร ดุษณีย์ หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และ นายภทรเทพ ทองประกาศิต ชั้น ม.5/8 ประธานคณะกรรมการบริหารนักเรียน และ นายจีรภาคย์ ว่องรัตน์วานิช ม.5/5 เลขานุการ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูที่ปรึกษาและผู้นำสภานักเรียน ในการนี้ นายภทรเทพ ทองประกาศิต ได้รับคัดเลือกเป็น ประธานสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565