กิจกรรมสมุดทดลดโลกร้อน

เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2022 12:47 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สมุดทด ครั้งที่ ๑๒ “สมุดทด สู่ความพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมความเป็นไทย ภูมิใจในสถาบัน แบ่งปันชุมชน ก้าวสู่คนอาเซียน” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นางสาวฉวีวรรณ เถียรสุวรรณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน นางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกีฬาโมลยานุสรณ์ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕