ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

เขียนเมื่อ 3 มกราคม 2023 16:52 น. | หมวดหมู่ : , , | โดย phen


ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนไทรน้อย จำนวน ๘ รายการ มีดังนี้
๑.)การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๔-ม.๖
๑. นายกองพล โสตะพราหมณ์
๒. นายชิติพัฒน์ บุตรศิริ
๓. นายนัธทวัฒน์ ขันตรีโมกข์
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางกาญนิกา    ศิริจรรยาธรรม
๒. นายพิทยากร    มะลาหอม
๒.)การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓
๑. เด็กหญิงนันท์นภัส    อารีย์รักษา
๒. เด็กหญิงเหมือนขวัญ    กลิ่นหนู
๓. เด็กหญิงณัฐมน    จันทร์เอี่ยม
๔. เด็กหญิงพูลทรัพย์    พูลเพิ่ม
๕. เด็กหญิงพัชรภรณ์    อินทร์แจ้ง
๖. เด็กหญิงวณิดา    บุญฤกษ์
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นายฐสิษฐ์    วังทะพันธ์
๒. นางสาวบุศบง    เมืองโพธิ์
๓. นายภานุฉัตร    เผือกผ่อง
๓.)การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓
๑.เด็กหญิงญาดา    แก้วแวว
๒. เด็กหญิงอภิชาดา    เกตุสร้อย
๓. เด็กหญิงกนกกร    คนเพียร
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางสาวบุศบง    เมืองโพธิ์
๒. นายภานุฉัตร    เผือกผ่อง
๔.)การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓
๑. เด็กหญิงปาณิศา    สุขทวี
๒. เด็กหญิงเเพรวา    ออมสิน
๓. เด็กหญิงอิงชนก    บุราคร
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางสาวบุศบง    เมืองโพธิ์
๒. นางสาวเขมมิกา    กลิ่นสาโรจน์
๕.)การประกวดแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวชญานิษฐ์    บุญเอก
๒. นางสาวชาลินี    สุขสวัสดิ์
๓. นางสาววีรอร    วงศาไฮ
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางสาวธัญลักษณ์    เจนใจ
๒. นางสาวเขมมิกา    กลิ่มสาโรจน์
๖.)การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓
๑. นายทวีศักดิ์    บาลี
๒. เด็กหญิงธิดาลักษณ์    สุขใย
๓. เด็กหญิงศรัณญา    ฟักอินทร์
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางกาญนิกา    ศิริจรรยาธรรม
๒. นางนิธินันท์    โควินท์ทวีวัฒน์
๗.)การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-ม.๓
๑.เด็กหญิงณัฐมล    มีรอด
๒. เด็กหญิงศิรประภา    เลียบเเตง
๓. เด็กหญิงใบบัว    ชลนุรักษ์
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางสาวญานิศา    เเสนจันทร์
๒. นายภานุฉัตร    เผือกผ่อง
๘.)การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๔-ม.๖
๑. นายกิตติพงศ์    เชิญผึ้ง
๒. นางสาวพิชญาดา    เกตุสร้อย
๓. นายภิมิพัฒน์    เนตรหา
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางสาวญานิศา    เเสนจันทร์
๒. นายภานุฉัตร    เผือกผ่อง

​สรุปผลการแข่งขันได้ ดังนี้
​- ชนะเลิศ เหรียญทอง ​​​จำนวน ​​๔ รายการ
​- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ​จำนวน ​​๓ รายการ
​- อันดับที่ ๔ เหรียญทอง จำนวน ​​๑ รายการ
​​รวมทั้งหมด ​​​จำนวน ​​๘ รายการ