ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรรม

เขียนเมื่อ 3 มกราคม 2023 16:59 น. | หมวดหมู่ : , , | โดย phen


ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จำนวน ๑๐ รายการ
๑. เพลงคุณธรรม ม. ต้น ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศลำดับที่ ๑
๑. เด็กหญิงกฤติยา สมพงษ์ ม.๓/๑๓
๒. เด็กหญิงกุลธิดา เกิดศรีเล็ก ม.๒/๗
๓. เด็กหญิงจิราภรณ์ สุขนิยม ม.๒/๑๕
๔. เด็กหญิงทิชากร แก้วอุดมวัชระ ม.๒/๑๒
๕. เด็กชายศุภวิชญ์ ทองดอกบวบ ม.๓/๖
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางสาววัชรินทร์ วัดทอง
๒. นางสาวณัฏฐกณิษญ์ แก้วไทรหยวก

๒.) เพลงคุณธรรม ม. ปลาย ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศลำดับที่ ๒
๑. นางสาวณัฐพร บัวเหม ม.๔/๑๐
๒. นางสาวนงนภัส เกิดสุข ม.๕/๙
๓. นางสาวภูมรินทร์ พึ่งญาติ ม.๕/๙
๔. นางสาววรกานดา ศรีเพชร ม.๕/๙
๕. นางสาววรากร ประสพเหมาะ ม.๔/๑
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑.นายรุจน์ หาเรือนทรง
๒.นางเสาวนิต เดชคง

๓. โครงงานคุณธรรม ม. ต้น ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทอง
๑. เด็กหญิงญานิศา เพ็งผล ม.๓/๕
๒. เด็กหญิงตรีชฏาพร เลียบโลก ม.๓/๕
๓. เด็กหญิงบุญรักษา สมมาก ม.๓/๕
๔. เด็กหญิงศิริวรรณ ผะอบทอง ม.๓/๕
๕. เด็กหญิงสุลัดดา บุญทวี ม.๓/๕
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางสาวสุพัตรา เภานิบล
๒. นายสุทธิพงษ์ วงษาซ้าย

๔. โครงงานคุณธรรม ม. ปลาย ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศลำดับที่ ๒
๑. นางสาวกนกภรณ์ รักษาพล ม.๔/๔
๒. นางสาวณัฏฐณิชา เนติวิญญู ม.๔/๔
๓. นางสาวนันทิยา สว่างศรี ม.๔/๔
๔. นางสาวประภาวิณี รูปงาม ม.๔/๔
๕. นางสาวอักษราภัค เกิดแย้ม ม.๔/๔
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นายสาวเนตราภา ขวัญเนตร
๒. นายพนธกร กันชิงแก้ว

๕.) ภาพยนต์สั้น ม. ต้น ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
๑. เด็กชายชีวิน พูนกวินทิพย์ ม.๒/๔
๒. เด็กชายปฐวีร์ บุญเทียม ม.๒/๔
๓. เด็กชายพุฒิพงศ์ มณีโชติ ม.๒/๔
๔. เด็กหญิงวริศรา พัฒนกิจโชติกุล ม.๒/๔
๕. เด็กหญิงอักษรินทร์ ล้ำเลิศ ม.๒/๔
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นายสุทธิพงษ์ วงษาซ้าย
๒. นายธนพล งอกโพธิ์

๖.) เล่านิทานคุณธรรม ม. ต้น ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทอง
๑. เด็กหญิงกัญญาภัทร กัญญาประสิทธิ์ ม.๒/๗
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นายพงษ์พิพัฒน์ นาไชย

๗.) เล่านิทานคุณธรรม ม. ปลาย ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทอง
๑.นางสาวพิชญาภา น้อยสัมฤทธิ์ ม.๕/๑๐
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางภคพร ศรีดาวเดือน

๘.) มารยาทไทย ม. ต้น ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทอง ชนะเลิศ
๑. เด็กชายศุภกิตติ์ กลั่นคุ้ม ม.๑/๕
๒. เด็กหญิงสรัญญา วงศ์ยังอยู่ ม.๓/๕
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางแสงจันทร์ ปัญญาสุข
๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา บุญมาก

๙) มารยาทไทย ม. ปลาย ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
๑. นางสาวฐิติปภา เชื้อกุล ม.๕/๑๐
๒. นายธนกร ชูแก้ว ม.๔/๘
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางแสงจันทร์ ปัญญาสุข
๒. นางกัญจนพร สีมันตร

๑o) สวดมนต์แปลบาลีแปลอังกฤษ
ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศลำดับที่ ๑
๑. เด็กหญิงกชพร คำสุนธร ม.๓/๘
๒. เด็กหญิงกมลวรรณ สุขยิ่ง ม.๓/๘
๓. เด็กหญิงณัฏฐินี เซียงเห็น ม.๑/๑๒
๔. เด็กหญิงชนัญธิดา แย้มสินยิ่ง ม.๒/๖
๕. เด็กหญิงนันทพร ประเสริฐศรี ม.๓/๕
๖. นางสาววชิรญาณ์ ทองพิมพ์ ม.๔/๓
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. พระมหากิตติพัทธ์ ยตินฺธโร
๒. นายชาญธิวัฒน์ กิจสวัสดิ์
๓. นางสาววรรณพร ปันรัมย์

สรุปผลการแข่งขันได้ ดังนี้
– ชนะเลิศ เหรียญทอง จำนวน ๑ รายการ
– รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง จำนวน ๓ รายการ
– รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง จำนวน ๓ รายการ
– ระดับเหรียญทอง จำนวน ๒ รายการ
– ระดับเหรียญทองแดง จำนวน ๑ รายการ
– รวมทั้งหมด จำนวน ๑๐ รายการ