ผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เขียนเมื่อ 3 มกราคม 2023 17:00 น. | หมวดหมู่ : , , | โดย phen


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/สภานักเรียน
รางวัลเหรียญทอง 🏅อันดับที่ 4

1. นายภทรเทพ ทองประกาศิต ม.5/8
2. นายจีราภาคย์ ว่องรัตน์วานิช ม.5/5
3. นายอานนทร์ คุ้มกัน ม.5/8
4. น.ส.ณริศา บุญพระเกศ ม.4/9
5. น.ส.พรกรัณย์ ก้อนทอง ม.4/10
6. นายธนาธิป สุขรัก ม.3/8
7. ด.ญ.พัจน์พิญญู เมธีปัญญากุล ม.3/6
8. ด.ช.อรรถนนท์ เผือกทอง ม.3/5
9. น.ส.ปุณยาภา ทวีวงศ์สมบูรณ์ ม.4/6
10. น.ส.ธิดารา เหล่าเขตการณ์ ม.5/5

ครูผู้ควบคุมกิจกรรม : นายพลากร ดุษณีย์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/งานห้องสมุด
-รายการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.4-6 ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
-รายการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.1-3 ได้รางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1
-รายการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 ได้รางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1
-รายการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6 ได้รางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/งานลูกเสือ
1. รางวัลชนะเลิศ การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3
ครูผู้ควบคุม
1. นายชาญวิทย์ พัฒนะราช
2. นางสาวทิวาพร วานิช
3. นางสาวปิยนันท์ แท่นทรัพย์
นร.10 คน
1.เด็กชายธราวณัฐ จันทรี ม.3/14
2.เด็กชายภูมิสวัสดิ์ สันต์เกตุ ม.3/14
3.เด็กชายนรวิชญ์ แก้วทัต ม.3/14
4.เด็กชายอัคนี คุ้มรักษา ม.3/7
5.เด็กชายรามกร ตันติเนาวรัตน์กุล ม.3/11
6.เด็กชายชนเนษฎ์ ฉิมคุ้มม.3/11
7.นายภาณุพล แก้วคำมา ม.3/7
8.เด็กชายกิตติพล กิตติอรุณพันธ์ ม.3/10
9.นาย อัครชัย ชัยรุ่งภาคย์พิสิฐ ม.3/10
10.ด.ช.ธีรโชติ ชำนาญสิงห์ ม.3/1

2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6
1. นายชาคริต วิชาคำ ม.4/6
2. นายวชิรวิทย์ เจริญสุข ม.6/9
3. นายธนพัฒน์ บุญยัง ม.5/1
4. นายภูมิรพี วิสัย ม.5/8
5. นายชินภัทร์ ทรัพย์มาก ม.5/8
6. นายกนกพล พูนวศินมงคล ม.6/5
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรชาติ วรรณชัย 0
2. นายชาญวิทย์ พัฒนะราช
3. นางสาวทิวาพร วานิช