ขอแสดงความยินดี “กิจกรรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”

เขียนเมื่อ 3 มกราคม 2023 17:08 น. | หมวดหมู่ : , , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร นางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวอารีย์ เอี่ยมงาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน และนายธานัท เดชะศาศวัต รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ขอแสดงความยินดี แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดการประกวดผลงานแผ่นพับแสดงความหลากหลายทางชีวภาพของนกวัดสวนใหญ่ ผลปรากฎว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote
เจ้าของผลงาน : ๑. นางสาวกรพินธุ์ ศรีศศินานนท์ ๒. นางสาววรกมล พัดทอง ๓. นางสาวกัญญ์ณัฐชา คุ้มโห้
ครูที่ปรึกษากิจกรรมฯ: นางจริยา ศรีประเสริฐ