O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

เขียนเมื่อ 18 กรกฎาคม 2023 15:02 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

แบบบริหารความเสี่ยงการทุจริต กลุ่มบริหารทั่วไป

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี