O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปี2566)

เขียนเมื่อ 18 กรกฎาคม 2023 15:04 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

แบบบริหารความเสี่ยงการทุจริต กลุ่มบริหารทั่วไป