O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (ปี 2566)

เขียนเมื่อ 24 กรกฎาคม 2023 11:16 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2 พ.ศ.2545

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

พ.ร.บ.การศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พ.ร.บ.ข้อข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กฎหมาย พนักงาน เจ้าหน้าที่ ดูแลความประพฤตินักเรียน

กฎหมายว่าด้วยการลงโทษเด็ก

กฎหมายสำหรับเยาวชน

กฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด

การทำทัณฑ์บน

กำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด

กำหนดความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

รัฐธรรมนูญ ปี 2560