O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ปี 2566)

เขียนเมื่อ 24 กรกฎาคม 2023 11:49 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

รายงานการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น