ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2023 8:42 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

หัวข้อ : ขอแสดงความยินดี
เนื้อหา: ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดพานพุ่มสักการะ (ประเภทดอกไม้สด) ประกอบด้วยนางสาวอินทิราลัย อินทะเสน ม. ๕/๑๑ นางสาวสายธารา บุญเพ็ง ม.๕/๑๑
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ฝึกซ้อมโดยนายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ