โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนดีเด่น

เขียนเมื่อ 18 กันยายน 2023 10:57 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

หัวข้อ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนดีเด่น
เนื้อหา : ว่าที่ร้อยเอก ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เข้ารับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนดีเด่น โดยมี ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ใน “กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” พร้อมด้วยนางสาวสุดาวัลย์ สรรคพงษ์ ได้นำนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลเยาวชนดีเด่น จำนวน ๕ คน ได้แก่
๑. นางสาวกรพินธุ์ ศรีศศินานนท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ เยาวชนดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
๒. นางสาวณิชาภัทร มากสินธุ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ เยาวชนดีเด่นสาขากีฬาและนันทนาการ
๓. นายภทรเทพ ทองประกาศิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ เยาวชนดีเด่นสาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ฯ
๔. นายภูมิรพี วิสัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ เยาวชนดีเด่นสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนฯ
๕. นางสาวจรดภครพร เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๑ เยาวชนดีเด่นสาขาศิลปวัฒนธรรม
จัดโดยสมาคมคนของแผ่นดินร่วมกับสถานศึกษาในเครือไทย-เทค โครงการส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่ทำความดี เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖