ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 17 มกราคม 2024 9:34 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้เกียรติบัตร “ผู้บริหารดีเด่น” และ “ครูดีเด่น ” จำนวน ๔ ราย ในงานวันครูจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย
๑. นางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๒. นางอรวรรณ รัตนะพิมาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๓. นางเสาวนิต เดชคง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
๔. นายธีระ ช้างแดง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
ณ หอประชุมยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗