สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และการนำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2024 13:40 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และการนำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน