ภาษาไทยนิทัศน์ วัฒนธรรมสัญจร

เขียนเมื่อ 28 มีนาคม 2024 8:37 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานห้องสมุด จัดกิจกรรม “ภาษาไทยนิทัศน์ วัฒนธรรมสัญจร” ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานห้องสมุด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และนำองค์ความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญในท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗