อบรม “IT Training สู่ความเป็นสากล”

เขียนเมื่อ 1 ตุลาคม 2015 16:27 น. | หมวดหมู่ : , | โดย Web Team 5

การอบรมโครงการ “IT Training สู่ความเป็นสากล”

วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2558

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี