O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ปี 2565)

เขียนเมื่อ 15 สิงหาคม 2022 11:37 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

แผนป้องกันการทุจริตโรงเรียนเทพศิรินท์ นนทบุรี

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อบอร์ดเกมป้องกันและปราบปรามทุจริต