O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ปี 2566)

เขียนเมื่อ 24 กรกฎาคม 2023 15:02 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

รายงานการทบทวนและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน