O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปี 2566)

เขียนเมื่อ 25 กรกฎาคม 2023 9:51 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มื่อการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน