O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ปี 2566)

เขียนเมื่อ 25 กรกฎาคม 2023 10:54 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน