O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ปี 2565)

เขียนเมื่อ 3 สิงหาคม 2022 14:00 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กลุ่มบริหารวิชาการ

กระบวนการนำกระบวนการการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน