O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ปี 2565)

เขียนเมื่อ 17 สิงหาคม 2022 9:30 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

คำอธิบายและตัวอย่างประกอบหลักเกณฑ์ ว 21

คู่มือการเปลี่ยนผ่าน วิทยฐานะครูจาก ว 17 , ว 21 สู่ ว 9/2564

คู่มือ ว 21

แนวทางการดำเนินการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ

เปลี่ยนผ่าน ว 17+PA

แนวทาง ว 21