ผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยเอก ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

โทร. 063 916 3954 , 062 539 7956
e-mail : n.thongplub@gmail.com