นวัตกรรมโรงเรียน

DSN STARS MODEL

D = Demonstrative Moralists คนดีมีคุณธรรม
S = Smart Skills เลิศล้ำวิชาการ
N = Nice Ladies and Gentlemen สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
S = Standard การกำหนดมาตรฐาน
T = Teamwork การเรียนรู้ทำงานเป็นทีม
A = Activities and Evaluation การปฏิบัติ และการตรวจสอบ
R = Report and Improvement การรายงานผล และปรับปรุง
S = Sustainable การสร้างความยั่งยืน