รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันมารยาทไทย ประจำปี 2560

เขียนเมื่อ 19 มีนาคม 2018 13:37 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยครูแสงจันทร์ ปัญญาสุข นำเด็กชายเกริกไกวัล  ตระกูลคุณากร และเด็กหญิงเนตรนภา สุวรรณทัศน์ เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศและประกาศเกียรติคุณการแข่งขันมารยาทไทยประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 จัดโดยโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา