“ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561”

เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2018 10:03 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

วันที่ 7-8 เมษายน 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยผู้อำนวยการสมชาย ปิ่นทอง  เป็นประธานการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน
และรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชื้แจ้งนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ที่จะหล่อหลอมลูกๆเป็นดั่ง
“สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ลูกแม่รำเพย”