รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ควบคู่กับการใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค21101

เขียนเมื่อ 22 มิถุนายน 2018 8:58 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ.pdf (ขนาด 66KB)