กิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เขียนเมื่อ 2 กันยายน 2019 14:18 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อ อบรมปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโชติปาโล เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒