โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เขียนเมื่อ 9 ธันวาคม 2019 22:22 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบพักค้างแรม 3 วัน 2 คืน ณ วัดสามง่าม ตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่ออบรมปลูกฝัง พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถ ดําเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่นได้ ผ่านกระบวนการบริหารและพัฒนาจิตใจตามแนวทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562