กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะส่งนักเรียนวาดภาพระบายสีบนกำแพง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เขียนเมื่อ 23 ธันวาคม 2019 9:55 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ทำการฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีบนกำแพง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสาธิตปทุมวันวิชาการ  ๒๕๖๒    ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในหัวข้อ  “นวัตกรรมกับวัฒนธรรมไทย”  จัดขึ้นในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ  โดยมีครูผู้ควบคุม  และฝึกซ้อม คือ ครูตำรา  ชาติกานนท์ ครูพิชญ์สนันตน์  ธิปัตดี  เที่ยงธรรม  และครูเกียรติภัทร์ ยอแซ ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   และเงินรางวัล  ๕,๐๐๐   บาท  สมาชิกประกอบด้วย
๑. ด.ญ.เนตรอัปสร   กากแก้ว
๒. ด.ญ.แพรวา  โสรัจน์วงษ์เจริญ
๓. ด.ญ.ไอลดา  วงค์เทศ
๔. ด.ญ.สุดารัตน์    พานิชย์
๕. ด.ญ.วิภาดา  พุทธิภัควัต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชย  และเงินรางวัลจำนวน  ๑,๐๐๐  บาท  สมาชิกประกอบด้วย
๑. นางสาวอัศศ์ชญาน์  งามนิธิเจริญ
๒. นายยงยุทธ  เรืองอภิรมย์
๓. นางสาวสิริยากร  วิโรจน์สกุล
๔. นายณัฐวุฒิ   โสสุ่ย