“ปฐมนิเทศหลักสูตรโครงการห้องเรียนพันธมิตร”

เขียนเมื่อ 7 กันยายน 2021 9:07 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการจัดปฐมนิเทศหลักสูตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าใจรายละเอียดของหลักสูตรและทิศทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ แผนการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการเกษตร และการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยโรงเรียนได้ปรับหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งเป็นความร่วมมือในโครงการห้องเรียนพันธมิตรระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น.