รางวัล “ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน”

เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2021 14:10 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัล “ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน” โครงการครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ประกอบด้วย
นางสาวฉวีวรรณ เถียรสุวรรณ
นางสาวภาลิดา เลอศิลป์
นางสาวชญามล เทียมผล
นางสาวธิชาภา นาคเสพ
นายธีระ ช้างแดง
นางกาญนิกา ศิริจรรยาธรรม
นางพิชญ์สนันต์ ธิปัตดี เที่ยงธรรม
นางสาววันฉัตร จันทร์โต
นางสาวเกียรติภัทร์ ยอแซ
นายทศพล สุวรรณราช
นายชาญวิทย์ พัฒนะราช
นางสาวอริยา ชูวิจิตร
นางสาววัชรินทร์ วัดทอง
นางสาววราพร สินสิริ
นางสาวชลธิชา ฝักทอง
นายธนอรรถ ธนานักการ
นายสุวัชชัย หมุนสมัย
นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณวัฒกี
นางสาวสินี โดดหนู
นางเขมนิจ รัตนสมบัติทวี
นางสาวจริยา พ่วงจีน
นางสาวสุดาวัลย์ สรรคพงษ์
นางสาวอรสา นามภิไชย
นางสาวเหมสุดา งามเปี่ยม
นางสาวชนิสรา พรมโคตร
นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์