O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปี 2565)

เขียนเมื่อ 3 สิงหาคม 2022 13:55 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน