O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปี 2565)

เขียนเมื่อ 3 สิงหาคม 2022 13:57 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน