O47 มาตรการการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ปี 2565)

เขียนเมื่อ 17 สิงหาคม 2022 10:04 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ดาวน์โหลด : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม-1.pdf (ขนาด 67KB)