ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เขียนเมื่อ 3 มกราคม 2023 16:57 น. | หมวดหมู่ : , , | โดย phen


ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จำนวน 13 รายการ มีดังนี้
๑.) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓
ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญเงิน
๑. เด็กชายภาคิน สุขจันทร์
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นายสุวัชชัย หมุนสมัย

๒.) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖
ผลการแข่งขัน ระดับ เข้าร่วม
๑. นางสาวอนงค์นาถ บุญเกลี้ยง
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางสาวพิมพ์ผกา จิตรังษ

๓.) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖
ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทองแดง
๑. นายพุฒิเมธ เชาว์ชวานิล
๒. นายทัพสาร เปรมศรี
๓. นางสาวภริทตา พรใจวงค์
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณวัฒก
๒. นางสาวสินี โดดหนู

๔.) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓
ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
๑. เด็กชายจิตติวัฒนา พันธ์พรหม
๒. เด็กชายชวกร พิมพ์ทวด
๓. เด็กชายธีรภัทร นุตวงษ์
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางสาวกัญณภัทร ชวรินธนกิจ
๒. นางสาวชญามล เทียมผล

๕.) การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ม.๑-ม.๓
ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทองแดง
๑. เด็กชายนรวิชญ์ นิ่มปี
๒. เด็กชายภูธเนศ ชื่นใจ
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. ว่าที่ร้อยตรีวีรชาติ วรรณชัย
๒. นายนพเดช อยู่ศรีนวล

๖.) การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ม.๔-ม.๖
ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทองแดง
๑. นายตริณห์ณภัทร พงษ์ประดิษฐ์
๒. นายป้อมเดช ฟุง
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. ว่าที่ร้อยตรีวีรชาติ วรรณชัย
๒. นายนพเดช อยู่ศรีนวล

๗.) การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓
ผลการแข่งขัน ระดับ เข้าร่วม
๑.เด็กหญิงลภัสรดา สังข์สีเหลือบ
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางสาวศรินรัก นิละปะกะ

๘.) การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ม.๔-ม.๖
ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทอง ชนะเลิศ
๑. นายพัสกร วิเชษฐ์พันธุ์
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางสาวศรินรัก นิละปะกะ

๙) การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑-ม.๓
ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
๑. เด็กหญิงสุนิษา เสาโมก
๒. เด็กหญิงชไมพร เจริญบัวรักชาติ
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางสาวปรียา ห้วยหงษ์ทอง

๑o) การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๔-ม.๖
ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทอง ชนะเลิศ
๑. นายจักรภพ หอมตะโก
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางสาวปรียา ห้วยหงษ์ทอง

๑๑) การแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓
ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทองแดง
๑. เด็กหญิงปุณณภา สอาดเอี่ยม
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางสาวจริยาภรณ์ เเสนเเก้ว

๑๒) การแข่งขันซูโดกุ ม.๔-ม.๖
ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทอง ชนะเลิศ
๑.นางสาวกันต์ฤทัย เซี่ยงฉิน
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางสายชล อุ่นสุข

๑๓) การแข่งขันเวทคณิต ม.๑-ม.๓
ผลการแข่งขัน ระดับ เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2
๑. เด็กหญิงวรุณรัตน์ เกิดโภคทรัพย์
ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางสาวธัญญารัตน์ เปี่ยมปาน

สรุปผลการแข่งขันได้ ดังนี้
– ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จำนวน ๓ รายการ
– รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับเหรียญทอง จำนวน ๑ รายการ
– รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับเหรียญทอง จำนวน ๑ รายการ
– ระดับเหรียญเงิน จำนวน ๑ รายการ
– รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทองแดง ๑ จำนวน
– ระดับเหรียญทองแดง จำนวน ๔ รายการ
– ระดับเข้าร่วม จำนวน ๒ รายการ
รวมทั้งหมด จำนวน ๑๓ รายการ