ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2024 13:25 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20
ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ขอแสดงความยินดีแก่ 1.ด.ญ.ชนัญธิดา แย้มสินยิ่ง ม.3/6
2.ด.ญ.ณัฏฐินี เซี่ยงเห็น ม.2/12
3.ด.ญ.แขอาภา บุตรชาติ ม.2/10
4.ด.ญ.รมย์นลิน เกียรติยศวรากุล ม.2/10
5.ด.ญ.วิชญาดา อาจเนียม ม.2/10
6.ด.ญ.นภาพร ลาเถิน ม.3/9
7.ด.ญ.พิมพ์ชนก ถนอมพลกรัง ม.3/9
8.ด.ญ.รินรดา รุ่งเรื่อง ม.3/9
9.ด.ญ.วรกาญจน์ สุภาพ ม.3/9
ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา งานสุขสราญ รุ่งโรจน์ สมโภชวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 196 ปี จัดโดยวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ฝึกซ้อมโดยพระอาจารย์มหากิตพัทธ์ ยตินฺธโร เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2567