» ข่าวสาร

» สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และการนำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานศ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...