ITA Online โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ปี 2566

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O1 โครงสร้าง O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O2 ข้อมูลผู้บริหาร O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O3 อำนาจหน้าที่ O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O5 ข้อมูลการติดต่อ O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O8 Q&A O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O9 social Network O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ขอบรัฐ
O18 E Service O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O19 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในหน่วยงาน
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี